Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego efacet.pl

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod domeną internetową efacet.pl („Sklep”), którego właścicielem jest ELLSTONE Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Św. Rocha 230A, 42-221 Częstochowa, NIP: 9492194723, REGON: 243305100,KRS 0000467934
 2. Sprzedawcą jest ELLSTONE Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Św. Rocha 230A, 42-221 Częstochowa, NIP: 9492194723, REGON: 243305100.
 3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną produktów prezentowanych na swojej stronie internetowej, oferując je wyłącznie na użytek własny Klientów. Każde zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono dokonane w celach zarobkowych, będzie uznane za nieważne i niezłożone, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
 4. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep to połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Klient, korzystając z usług opisanych w niniejszym regulaminie, ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu efacet.pl
 10. Komunikacja Sklepu z Klientem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej: kontakt@efacet.pl, telefonu: +48 502-449-221 lub poczty tradycyjnej: ELLSTONE Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Św. Rocha 230A, 42-221 Częstochowa,
 11. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Czas realizacji zamówienia – czas liczony od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, do momentu otrzymania zamówionego towaru przez Klienta;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Jednoosobowy Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740) osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Konsument Przedsiębiorca - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu, w szczególności odwiedza go, dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

Plik cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu Klienta w postaci pliku, którą serwer może odczytywać przy ponownym połączeniu się z tego samego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w Polityce plików cookies na stronie internetowej Sklepu efacet.pl

Polityka prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej Sklepu efacet.pl;

Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową efacet.pl;

Sprzedawca - ELLSTONE Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Św. Rocha 230A, 42-221 Częstochowa, NIP: 9492194723, REGON: 243305100;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§2 Rejestracja i logowanie. 

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionego towaru. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email.
 2. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę 'Zaloguj się - Utwórz nowe konto', a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
 4. Po zalogowaniu, Klient w zakładce 'Moje konto' może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
 5. Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej: kontakt@efacet.pl bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 6.  Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym Sklepie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

§3 Składanie zamówień. 

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików cookies.
 2. Dla realizacji zamówienia Klienta koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w  Sklepie. Brak tych danych uniemożliwi realizację zamówienia. 
 3. Zamówienie można złożyć bez konieczności rejestracji konta w Sklepie lub za pośrednictwem zarejestrowanego konta.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany - polecenie 'Dodaj do koszyka', a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 5. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zakup produktów w Sklepie nie ma charakteru zarobkowego i jest przeznaczony wyłącznie na jego użytek własny.
 6. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'Zamawiam i płacę'. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'Zamawiam i płacę' wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia. 
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Jeśli Klient życzy sobie fakturę VAT, wówczas jest on zobowiązany do wpisania w polu uwagi: „Zamawiam fakturę VAT” oraz podania poprawnych danych do jej wystawienia.
 9. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie Sklepu mogą nieznacznie różnić się od produktów sprzedawanych, jednak posiadają one identyczne parametry techniczne.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie.
 11. Paczki należy otworzyć przy obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń należy spisać wraz z kurierem dostarczającym przesyłkę protokół szkody. Brak tego protokołu pozbawia możliwości wymiany towaru i dochodzenia odszkodowania.

§4 Ceny towarów. 

 1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w PLN oraz nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy. 
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty dostawy oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności PayPal, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Na Stronach Produktowych Sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy. 

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem internetowym lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe. Bieżące formy płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce: „Formy płatności”.
 2. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firm kurierskich wskazanych w zakładce „Koszty Dostawy”.
 4. Koszty dostawy uzależnione są od metody płatności oraz sposobu dostawy, jak również gabarytów zamówionego towaru. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty Dostawy”.

§6 Realizacja zamówień. 

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
 2. Wykonanie umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą rozpoczyna się przygotowaniem towaru do wysyłki, które wiąże się z koniecznością uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 4. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania towaru.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej). 

1.    Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@efacet.pl telefonicznie: +48 502-449-221 lub korespondencyjnie na adres: ELLSTONE Sp. Z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Św. Rocha 230A, 42-221 Częstochowa, NIP: 9492194723, REGON: 243305100,

 1. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. Klientowi przysługuje prawo żądania:
  • Wymiany towaru na nowy,
  • Naprawy towaru,
  • Obniżenia ceny,
  • Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji od Klienta, w terminie 2 dni roboczych prześle klientowi informację o otrzymaniu reklamacji, w której wskaże adres, pod który Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 8 Odstąpienie od umowy. 

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zmienioną Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Klientowi będącemu Konsumentem oraz Konsumentem Przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  e-mail: kontakt@efacet.pl telefonicznie: +48 502-449-221 lub korespondencyjnie na adres: ELLSTONE Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Św. Rocha 230A, 42-221 Częstochowa.

 1. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Klienta będącego Jednoosobowym Przedsiębiorcą uprawniony jest do weryfikacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresu prowadzonej przez niego działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności w celu oceny czy Jednoosobowy Przedsiębiorca zawarł umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz czy umowa ta ma dla Jednoosobowego Przedsiębiorcy charakter zawodowy. W celu weryfikacji wyżej wymienionej informacji Sprzedawca dokona sprawdzenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresu prowadzonej przez Jednoosobowego Przedsiębiorcę działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: PKD). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, w oparciu o weryfikację kodów PKD, iż zawarta umowa ma dla Jednoosobowego Przedsiębiorcy charakter zawodowy, Sprzedawca odmawia przyznania takiemu podmiotowi statusu Konsumenta Przedsiębiorcy i uznaje oświadczenie o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne. O uznaniu takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne, Sprzedawca zawiadamia Jednoosobowego Przedsiębiorcę pisemne w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wraz z podaniem przyczyny uznania oświadczenia za bezskuteczne.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Konsument Przedsiębiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy odesłać na adres: ELLSTONE Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Św. Rocha 230A, 42-221 Częstochowa nie później niż w ciagu 14dni od momentu odstąpienia od umowy.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz  Konsumentowi Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.    Jeżeli Konsument lub Konsument Przedsiębiorca opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność w takiej formie jaka była dokonywana płatność.

§9 Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Klienta jest: ELLSTONE Sp. Z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Św. Rocha 230A, 42-221 Częstochowa.

 1. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umów określonych niniejszym regulaminem, a ich niepodanie uniemożliwi ich zawarcie.
 2. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umów określonych niniejszym regulaminem oraz ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń jak również rozpatrywania reklamacji, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.
 3. W stosownych przypadkach odbiorcami danych osobowych klienta mogą być banki, podmioty świadczące usługi pocztowe, usługi kurierskie, podmioty wydające karty debetowe lub kredytowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy/rozwiązania umowy/wypowiedzenia umowy/wycofania przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa chyba że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określonego szczegółowo w pkt. 4, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@efacet.pl 

§ 10 Sprawy nieuregulowane regulaminem. 

 1. Umowy zawierane są przez Sklep zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.

§ 11 Postanowienia końcowe. 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: pod domeną internetową Sklepu efacet.pl. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie po wejściu w zakładkę Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
 2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa,
  • zmiany form płatności,
  • zmiany sposobów dostawy,
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 r.